Veiligheid

Wij leggen een sterke nadruk op veiligheid in onze benadering van de zorg voor jongeren. We begrijpen dat het creëren van een veilige omgeving essentieel is voor hun welzijn en ontwikkeling. In onze inzet voor een veilige situatie werken we nauw samen met de jongeren, hun netwerk, en eventuele bestaande hulpbronnen. Ook gedurende het specifieke begeleidingstraject van de jongere staat veiligheid continu hoog in ons vaandel. We blijven dit waarborgen en treffen passende maatregelen wanneer de veiligheid in het geding is.

Meldcode

Wij werken volgens de geldende meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en hanteren interne protocollen met betrekking tot veiligheid. Bij calamiteiten waarbij meerdere organisaties betrokken zijn, voeren we gezamenlijke besprekingen om samenwerking te optimaliseren en te leren van incidenten.

Kwaliteitsmanagement

Ons kwaliteitsmanagementsysteem vormt de ruggengraat van onze interne processen en waarborgt de hoogste normen op het gebied van veiligheid en zorg.

Regelmatige veiligheidsaudits maken integraal deel uit van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Deze audits zorgen ervoor dat alle aspecten van onze dienstverlening voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen. Eventuele bevindingen worden grondig geanalyseerd en dienen als basis voor verbetering.

Ons team hanteert een systematische aanpak om de effectiviteit van onze dienstverlening te beoordelen. Door regelmatige interne evaluaties kunnen we gebieden identificeren die verbetering behoeven en passen we onze processen voortdurend aan om een veilige en ondersteunende omgeving te waarborgen.

We volgen strikt de geldende richtlijnen en normen binnen de jeugdzorg. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is ontworpen om ervoor te zorgen dat we altijd in lijn zijn met de nieuwste wet- en regelgeving en de beste praktijken in de sector.

We betrekken onze medewerkers actief bij het kwaliteitsmanagementproces. Dit omvat trainingen, periodieke evaluaties en het verzamelen van waardevolle feedback van het team. Op deze manier creëren we een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Ons kwaliteitsmanagementsysteem bevordert transparante communicatie, zowel intern als extern. We streven ernaar om open en helder te communiceren over onze interne processen, zodat ouders, scholen en andere betrokkenen vertrouwen hebben in onze aanpak.

Partners en samenwerkingen